ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก

ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่…

[ 31-01-2561 ] Hits:526

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

[ 31-01-2561 ] Hits:563

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

[ 21-01-2561 ] Hits:428

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

[ 16-01-2561 ] Hits:440

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 13-01-2561 ] Hits:429

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

[ 12-01-2561 ] Hits:427

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 95.5%
ปานกลาง - 4.5%
น้อย - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะจาก สุขาภิบาลช่องเม็ก เป็นเทศบาลตำบลช่องเม็ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลช่องเม็กตั้งอยู่ที่ 399 ถนนสถิตนิมานกาล เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 95 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตำบลช่องเม็กมีพื้นที่ประมาณ 10.13 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 8 ชุมชนดังต่อไปนี้

1.3 อาณาเขต

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลช่องเม็กเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพพื้นที่มีลักษณะเชิงเขาและที่ราบ โดยมีที่ราบลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม

สภาพภูมิอากาศ

จำแนกได้ 3 ฤดูกาล

1.5 เขตการปกครอง

 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ชื่อผู้น้ำหมู่บ้าน/ชุมชน ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1 ชุมชนหนองเม็ก  
2 ชุมชนโป่งดินดำ  
3 ชุมชนเหล่าอินทร์แปลง 081-5482039
4 ชุมชนช่องเม็ก 086-8742914
5 ชุมชนสิทธิอุดม  
6 ชุมชนพักภู  
7 ชุมชนเสรีภาพ  
8 ชุมชนเอื้ออาทร  

1.6 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ

ธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

1.7 ประชากร

เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,747 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 1,849 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 1,898 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,795 ครัวเรือน ( ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอสิรินธร ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
1 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 301 672 291 381
2 ชุมชนบ้านโป่งดินดำ 221 552 251 301
3 ชุมชนบ้านเหล่าฯ 401 733 291 442
4 ชุมชนช่องเม็ก 261 432 231 201
5 ชุมชนสิทธิอุดม 191 392 201 191
6 ชุมชนพักภู 131 372 181 191
7 ชุมชนเสรีภาพ 209 362 171 191
8 ชุมชนเอื้ออาทร 80 232 121 111
  รวม 1,795 3,747 1,849 1,898

 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม

เทศบาลตำบลช่องเม็ก เป็นพื้นที่รองรับโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ผลพวงจากโครงการดังกล่าวทำให้การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน จึงได้รับผลตอบสนองในจุดหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก ซึ่งตามโครงการฯ จะมีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนลาดยาง และคอนกรีต เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณชุมชนช่องเม็ก แต่ยังมีพื้นที่อีก 2 ใน 3 ที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพที่ดีพอ จึงจำเป็นต้องขยายการพัฒนาไปยังจุดดังกล่าวต่อไป ซึงสามารถสรุปข้อมูลด้านคมนาคมของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้ดังนี้

ถนนทางหลวงจังหวัด ทางหลวงแผ่นดินมีทั้งสิ้น 2 สาย คือ

ทางหลวงท้องถิ่นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 สาย

ทางหลวงท้องถิ่นประเภทลูกรังและถมดิน จำนวน 10 สาย ใช้สำหรับติดต่อภายในชุมชนในเขตเทศบาล

การบริการรถโดยสาร มีรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารและติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงโดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารบริเวณตลาดชุมชนช่องเม็ก ดังนี้

นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ ระหว่าง จังหวดอุบลราชธานี และ เมืองปากเซ ของ สปป.ลาว วันละ 4 เที่ยว

 

3. ด้านเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ภายในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรกรรม การรับจ้าง และการค้าขายแต่เป็นการค้าขายขนาดเล็ก โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ประกอบกิจการ ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลโดยแยกออกเป็น 8 ชุมชน คือ ชุมชนช่องเม็ก ประมาณ 250 ครอบครัว ประกอบอาชีพค้าขาย ชุมชนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ชุมชนบ้านหนองเม็ก และชุมชนบ้านโป่งดินดำ ชุมชนสิทธิอุดม ชุมชนพักภู ชุมชนเสรีภาพ และชุมชนบ้านเอื้ออาทร ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมงและรับจ้างมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

จากแผนพัฒนาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลช่องเม็กได้เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียงได้มีรายได้เพิ่มขึ้น การรับจ้าง จากการค้าขาย และด้านการเกษตร และจากแผนงานโครงการของรัฐบาลที่ได้อนุมัติให้มีการสร้างโครงการพัฒนาในด่านช่องเม็ก โดยมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและมีการก่อสร้างสถานที่ราชการหลายแห่งในเขตเทศบาล จึงทำให้เกิดการจ้างแรงงานประชาชนได้งานทำและมีรายได้สามารถจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จึงสามารถทำให้ เทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ้นด้วย เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้มีรายได้ที่จะนำไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่ประชาชนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอรับงบประมาณอุดหนุน จากทางส่วนกลางต่อไป

 

4. ด้านสังคม

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีการปรับตัวและปรับสภาวะความเป็นอยู่ไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากประชาชนก็ได้ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ มีการป้องกันและรักษาโรคที่ถูกวิธี ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารมากขึ้น นอกจากนั้นในด้านการศึกษา ประชาชนก็ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนรู้สูงขึ้น ประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจ ตลอดจนทั้งมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

4.1 การศึกษา

มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นสถานบริการทางการศึกษาของรัฐระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

4.2 การศาสนา

ประชาชนในตำบลช่องเม็ก จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 4 แห่ง คือ

4.3 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณีทุกหมู่บ้านมีประเพณีท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

4.4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก

ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านในชนบท ประชากรมีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ประมง เลี้ยงสัตว์ มีรายได้น้อย ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการ สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ ยังมีประชาชนที่ด้อยโอกาส ว่างงานละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลช่องเม็กมีหน่วยงานที่พิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก จำนวน 1 แห่ง และหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 แห่ง ที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลที่ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

นอกจากนี้ในด้านการจัดระเบียบชุมชน เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีชุดเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบการจัดระเบียบชุมชนรวมทั้งงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาล โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียงในการปฏิบัติงาน

 

5. ระบบสาธารณูปโภค

5.1 การโทรคมนาคม

5.2 การไฟฟ้า

เขตตำบลช่องเม็ก เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 80 ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือนสรุปได้ดังนี้

5.3 ระบบประปา

ประชาชน ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคทุกชุมชน

 

6. ด้านการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่าอินทร์แปลง หมู่ที่ 3

 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีชุมชน 8 ชุมชน โดยมีชุมชนแออัด 1 แห่ง คือชุมชนช่องเม็ก และกำลังจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก โครงการสร้างที่อาศัย และจัดให้มีที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งโครงการได้รับอนุมัติจากคณะเทศมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.1 ทรัพยากรดิน

ดินในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และประมงขนาดเล็ก

7.2 ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ดังนี้

7.3 สิ่งแวดล้อม

สภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เนื่องจากเริ่มมีแหล่งชุมชนแออัด มีการบุกรุกป่าไม้ธรรมชาติ และการจัดสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเอื้ออาทร และ ธุรกิจรีสอร์ท เป็นต้น