ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก

ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านห้วยน้ำใส ตำบลช่…

[ 31-01-2561 ] Hits:526

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ขึ้น15ค่ำ

[ 31-01-2561 ] Hits:563

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดห้วยน้ำใส ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

[ 21-01-2561 ] Hits:428

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

ต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ที่เข้ามอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ 2561

[ 16-01-2561 ] Hits:440

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 13-01-2561 ] Hits:429

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

พิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดบ้านหนองเม็ก

[ 12-01-2561 ] Hits:427

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 95.5%
ปานกลาง - 4.5%
น้อย - 0%

Total votes: 22
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

หนังสือราชการของเทศบาล

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30/04/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแลกเกิดของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30/03/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก รายใหม่ เดือน มีนาคม 2561 [ 30/03/61 ]
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24/01/61 ]
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24/01/61 ]
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4 [ 24/01/61 ]
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23/01/61 ]
ประกาศ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18/12/60 ]
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2560 [ 12/12/60 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 29 กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 [ 30/10/60 ]
ประกาศรับลงทะเบียนและผู้มีสิทธิ์ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 04/10/60 ]
ประกาศอำเภอสิรินธร เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 12/09/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่องเม็ก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 [ 12/09/60 ]
ประชาสัมพันธ์การแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 08/09/60 ]
ขอเชฺิญประชุมรับทราบสรุปผลงานสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2560 และระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณ 2560 [ 01/09/60 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 [ 01/09/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21/08/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 21/08/60 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 [ 18/08/60 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 [ 18/08/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี และรายได้อื่นๆนอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 12/07/60 ]
ฐานข้อมูลศักยภาพ และทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 13/06/60 ]
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 12/06/60 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลช่องเม็ก (รายใหม่ ประจำเดือน พ.ค. 2560) [ 31/05/60 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560) [ 31/03/60 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 05/12/59 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 02/12/59 ]
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 02/12/59 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ งวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [ 31/10/59 ]
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 31/10/59 ]
ประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 31/10/59 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 18/10/59 ]
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2516-2564) [ 17/10/59 ]
กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 14/10/59 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 30/09/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งวดเดือน ส.ค. 2559 [ 01/08/59 ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30/06/59 ]
ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ 30/06/59 ]
ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับรวม ต.ค. 2558 ถึง พ.ค. 2559) [ 31/05/59 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 20/05/59 ]
คู่มือสภาเด็กและเยาวชนตำบล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) [ 19/05/59 ]
ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ งวดเดือน พฤษภาคม 2559 [ 25/04/59 ]
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 01/04/59 ]
อนุมัติโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 07/03/59 ]
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 01/03/59 ]
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 01/02/59 ]
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18/12/58 ]
บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18/12/58 ]
หลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันการประกวดในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 [ 17/11/58 ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 10/11/58 ]
งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลช่องเม็ก ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 [ 30/10/58 ]
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 15/10/58 ]
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช่องเม็ก [ 15/10/58 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15/10/58 ]
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12/10/58 ]
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12/10/58 ]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 05/10/58 ]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 05/10/58 ]
หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 05/10/58 ]
ประกาศระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 02/10/58 ]
ประกาศระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 02/10/58 ]
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 15/09/58 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลช่องเม็ก (พ.ศ.2559-2563) [ 26/08/58 ]
การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลช่องเม็ก (พ.ศ.2559-2563) [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก ผู็ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 19/02/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30/12/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การกำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 01/10/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่องหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกผู็ค้าขายเพื่อเข้าศูนย์แสดงสินค้า otop [ 08/09/57 ]