✳️ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีการเกิดอุทกภัย
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี