งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • แผนงบประมาณรายจ่าย

  • แผนงบประมาณรายจ่าย

  • แผนงบประมาณรายจ่าย

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน