ด่วน ผู้สมัครเลือกตั้ง ให้ส่งเอกสารรายชื่อตัวแทนผู้ร่วมสังเกตการณ์ แห่งละ 1 คน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ให้ผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ใดที่ประสงค์แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละ 1 คน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และบริการสายด่วน 1444

*********************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

www.chongmek.go.th

 

Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก

 

☎ โทร. 045-252-749

สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี