ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  1. นางสาวนภาจรี ชินรี                        เลขประจำตัวสอบ 101

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  1. นางสาวปิยะภรณ์ สังโสม                        เลขประจำตัวสอบ 203

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

  1. นายณรงฤทธิ์  พาสุข                               เลขประจำตัวสอบ 302

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

  1. นายสุขสันติ ทองหมื่น                             เลขประจำตัวสอบ 301