ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

*************************************

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้แก่
– นางสาวนภาจรี ชินรี
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่
– นางสาวปิยะภรณ์ สังโสม

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) ได้แก่
– นายณรงฤทธิ์ พาสุข
4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ) ได้แก่
– นายสุขสันติ ทองหมื่น
หากปรากฎภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัคร ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร โดยจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี