เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมสภา อบต.ช่องเม็ก มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

โดยภายในที่ประชุม ได้มีระเบียบวาระการประชุม พิจารณาสำคัญ อาทิ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบประปาหมู่บ้านหินสูง หมู่ที่ 5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สวนป่าช่องเม็ก) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565