วันนี้ 30 ก.ย.2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมสภาฯในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
– พิจารณาให้ความเห็นชอบในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของป่าไม้
– พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
– พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักปลัด)
– วาระอื่นๆ
อีกทั้ง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ก่อนที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
*********************************
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook/ที่นี่ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
PAGE/ประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก
☎ โทร. 045-252-749
สมปรารถนา หุงขุนทด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี