ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562