การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • การประชาสัมพันธ์

 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 • การดำเนินงาน

 • การปฏิบัติงาน

 • การให้บริการ

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยา่กรบุคคลประจำปี

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แผนป้องกันการทุจริต

  39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน