โทร. 0-4525-2749   E-mail [email protected]  เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.

วันนี้ 21 มิ.ย.2565 อบต.ช่องเม็ก พร้อมหน่วยงานภาครัฐ คณะพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลช่องเม็ก และประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตม.จาก สปป.ลาว ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2565) ณ ห้องประชุม อบต.ช่องเม็ก โดยภายในที่ประชุมได้มีนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในที่ประชุม และนายวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์ นายก อบต.ช่องเม็ก ร่วมกล่าวรายงานในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมเป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความมีอัตลักษณ์ ร่วมกับชุมชนเมืองเรืองแสงและการจัดตลาดถนนคนเดินช่องเม็ก ให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อการกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง