คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

 

ชื่อรายการ วันเผยแพร่ ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน 11 ส.ค.2564 ดาวน์โหลด
คู่มือร้องทุกข์ 16 ส.ค.2564 ดาวน์โหลด