ระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์

ช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคล ประชาชนทั่วไป แจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ออนไลน์

หรือสามารถยื่นผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเอง
2. ทางจดหมาย ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก หมู่ 13 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
3. ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ – Email Address : [email protected]
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น
5. ผู้บังคับบัญชา หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก
6. อื่นๆ (เพจประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องเม็ก หรือ Line OA กดเพิ่มเพื่อน พิมพ์ ID Line @165zcbsh