ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริาหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี